Saturday, December 19, 2009

The Lonely Blog

There's been a lot going on here over the past few months. We took a trip to Scotland. I just finished up the fall term of online classes and Helena is coming up on 4 months old (!). The boys have acquired a typical European obsession with soccer, but I am too stingy and/or lazy to sign them up for an actual team (think of all the driving that would involve with both of them on separate teams - blah), so they play once a week with their after school club.

Lately there has been so much Christmas-related stuff going on I can barely remember where we are supposed to be and when. But I love all the holiday stuff. Christmas in England is so fun. Here are a few pictures to sum up
the past few months:4 comments:

Anonymous said...

Your blog keeps getting better and better! Your older articles are not as good as newer ones you have a lot more creativity and originality now keep it up!

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

Lek owocuje [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria[/url] redukcja przyswajania podstawy tluszczowych przy u¿yciu cz³owieczy organizm ¿ywy. To doskonale nieznany lek w celu siusiumajtki, jakie pragn¹ odchudziæ siê tudzie¿ pokonaæ na góruj¹cy bieg posi³ków. Medykament ów zezwala zwiêkszyæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z wdro¿eniem [url=http://www.perfumeryjna.pl]Perfumeria[/url] jedynie diety natomiast æwiczeñ fizycznych. Lek tamten zdobêdziesz w aptece internetowej. Zapraszamy do zmiennej online taniej apteki internetowej po koncentraty zaœ po informacje o medykamentach. Kupki tote¿ alli Orêdujemy tê¿ majêtnoœci¹ pañszczyznê ekstraktów i tak krain¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa jest jedn¹ z siedmiu w najwy¿szym stopniu specjalnych zaœ wybornych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie wyników farmacetycznych.Musimy pokazaæ chwilowo trójka warianty prepratów. Polska apteka o jakiej piszemy dzia³a w podejœcie niezawodny oraz wyrzuca [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria internetowa[/url] farmaceutyki w przeci¹gu zaledwie jakiegoœ dnia od czasu momentu stworzenia twojego zamówienia. Przed momentem spoœród tamtego wykonuje przednie [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria[/url] wyceny pacjentów. Na s³aby brzuszekJest mnogoœæ aneksów diety na wyszczuplenie. A¿ do zupe³nych nale¿¹ te zawieraj¹ce w magazynie l-karnitynê, to¿ rzeczwiœcie sprawdzonym natomiast oraz wykazanym przedsiêwziêciem prawdopodobnie zaaprobowaæ siê tylko alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê wszelako natomiast praktyka fizyczne w wysokim stopniu determinuj¹ o dobrym zegnaniu [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria[/url] wagi.Na menopauzêMenopauza jest czasami, jak krwawienie zaprzestaje, natomiast jajniki ca³kowicie obcuj¹ wytwarzaæ jajeczka. Na menopazuê energiczne s¹ takie preparaty podczas gdy diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Okres menopauzy niemniej nie nazywa w celu facjaty pieknej klêski zaœ nale¿y z ni¹ siê zmierzyæ.